top of page

Организационный комитет Симпозиума

Сопредседатели организационного комитета:

академик К.А. Солнцев

Honglin Ge

 

Заместители председателя организационного комитета:

академик В.Я. Панченко

чл.-корр. В.С. Комлев

д.ф.-м.н., проф. Ю.Н. Пархоменко

д.ф.-м.н. С.В. Симаков

Mingxing Jia

Xiaochen Zhao

Ученые секретари:

к.ф.-м.н. Н.А. Виноградова

Huanzhi Gao

 

Секретари:

к.ф.-м.н. О.Н. Никитушкина

Pu Yin

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА, КИТАЙСКАЯ СТОРОНА
Состав организационного комитета

Российская сторона:

академик Анаников В.П., академик Бузник В.М., академик Гречников Ф.В., 
академик РАН Григорович К.В., академик И
евлев В.М., академик Каблов Е.Н., 

академик Леонтьев Л.И., академик Кульчин Ю.Н., академик Ремпель А.А.,

академик Рудской А.И., 

член-корр. РАН Алымов М.И., член-корр. РАН Иванов В.К., 
член-корр. РАН Баринов С.М., член-корр. РАН Гудилин Е.А.,

член-корр. РАН Лукашин А.В.,

д.э.н., проф. Алпатов А.А., д.ф.-м.н., проф. Гильмутдинов А.Х.,
д.т.н. Кольчугина Н.Б., 
д.х.н., проф. Кузнецов С.А., д.ф.-м.н., проф. Лотков А.И., д.т.н., проф. Мурадов А.В., д.ф.-м.н. Попов В.К., д.т.н. Пушминцев И.Ю.,
д.б.н., про
ф. Севастьянов В.И., д.т.н., проф. Урличич Ю.М.,
д.т.н., проф. Юсупов В.С., к.т.н., доцент Прыгаев А.К., к.т.н.
Стрельникова С.С.

Генеральный директор ООО «Русатом Металлургические Технологии» 
Андрианов А.Н., руководитель проекта ООО «Русатом Металл
ургические Технологии» Домов А.И.  

 

 

 

Китайская сторона:

Chairman (Based on the time order of being selected as academicians)

academician Boyun Huang, academician Hailing Tu, academician Yong Gan, 
academician Zhongping Li, academician Chuanyao Sun

Vice Chairmen (Based on the time order of being selected as academicians)

academician  Chongyu Wang, academician Chunxiao Cao,
academician Xingdong Zhang, academician Ning Duan, academician Zhigang Zou, academician Lianmeng Zhang, academician Zuoren Nie, academician Xiating Feng, academician Zhengchang Shen, academician  Lian Zhou, academician Dingfan Qiu, academician Kesong Zhou, academician Weihua Gui, academician Jianxin Xie, academician Xiaowei Huang, academician Shou Peng, academician Pingxiang Zhang, academician Tao Jiang, academician Tieyong Zuo, academician Jilin He,
academician Guanzhou Qiu, academician Wenjiang Ding, academician Yuzhong Wang, academician Fusheng Pan, academician Shaoming Dong

Members (Ascending by stroke of last name)

Hongbo Ding, Zhaowen Wang, Shigang Lu, Shengli Qu, Cheng Liu, Shuli Yi, Zhou Li, 

Kexing Song, Lifeng Zhang, Ruirun Chen, Yutao Zhao, Junmei Guo, Yijun Cao,
Xiaoqin Zeng, Tianying Xiong, Shizhong Wei, Hua Wang, Zhijian Wang, Yusheng Shi, Jinghe Zhu, Min Liu, Wei Sun, Runhua Wu, Yimin Zhang, Hongguo Zhang,
Yunqiang Fan, Shengming Xu, Dongyang Tu, Hui Chang, Rangqi Lei, Dalin Fan,
Qiang Wang, Kuaishe Wang, Zhirong Shi, Xun Liu, Jing Liu, Jian Sun, Kai Wang, Shaoming Zhang, Wei Chen, Jun Zhou, Zhengping Xi, Zhongliang Huang, Long Han, Renguo Guan,
Shenglong Dai

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА, РОССИЙСКАЯ СТОРОНА
РАБОЧАЯ ГРУППА

Рабочая группа

академик Григорович К.В., д.т.н. Кольчугина Н.Б., д.ф.-м.н. Симаков С.В.,
к.т.н. Фомина О.Н., к.х.н. Шумилкин Н.С., к.ф.-м.н. Виноградова Н.А.,
к.ф.-м.н. Никитушкина О.Н., к.т.н. Просвирнин Д.В., к.т.н. Комолова О.А., Дормидонтов Н.А.

РАБОЧАЯ ГРУППА
bottom of page